Đối tượng: Grade 1-Grade 8 – Thời gian hoàn thành: 12 tháng – Giáo trình: ABRSM (1889, Royal Schools of Music)