Đối tượng: Học từ số 0 (mọi độ tuổi) – Thời gian hoàn thành: 6 tháng – Biên soạn bởi Thầy Minh Piano (Nguyen Hoang Minh)